Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Samorząd Wydarzenia-samorząd NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DLA MIASTA - NOWELIZACJA WPI

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DLA MIASTA - NOWELIZACJA WPI

— w kategorii:

Prezydent Częstochowy przedstawił 28 września 2006 r. opinii publicznej listę planowanych do realizacji najważniejszych inwestycji miejskich. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta mają się znaleźć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Przez ostatnie dwa miesiące miasto Częstochowa uczestniczyła w trudnych negocjacjach mających na celu ustalenie listy kluczowych dla rozwoju subregionu inwestycji. Uzgodnione z innymi samorządami (minimum 75% jednostek samorządu terytorialnego zamieszkałych przez 75% mieszkańców subregionu) miały stanowić załącznik do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 uzyskując tym samym pierwszeństwo w pozyskaniu środków unijnych.

Ostateczna lista projektów przedstawiona przez Zarząd Województwa nie jest efektem uzgodnienia. Odpowiedzialność za ten wybór przyjmuje na siebie samorząd regionalny Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Priorytety inwestycyjne miasta są wskazane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona zmodyfikowana wersja WPI określająca wydatki w latach 2007-2013.

Są w niej zawarte inwestycje określone Strategią Rozwoju Miasta i wynikającymi z niej programami operacyjnymi. Na tej podstawie rekomendowaliśmy częstochowskie projekty kluczowe dla rozwoju subregionu.

Założenia aktualizacji WPI:

 • Dostosowanie Planu do okresu programowania budżetu Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie zgodności z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego:
  -  Strategią Rozwoju Miasta,
  - Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  - Miejskim Programem Rewitalizacji dla Częstochowy,
 • Zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym oraz przygotowanym pod względem formalno-prawnym i projektowo-kosztorysowym.
 • Przyjęcie poziomu szacowanych nakładów na podstawie aktualnej, wieloletniej prognozy finansowej budżetu Miasta.
 • Kontynuowanie polityki pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych uwzględniających możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł niż środki własne gminy.
 • Zapewnienie finansowania  zadań  kluczowych dla regionu częstochowskiego
 • Wprowadzenie zadań w stosunku do których Rada Miasta podjęła zobowiązania finansowe.

Złota dziesiątka  -  10 kluczowych inwestycji dla rozwoju miasta

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Monitoring wizyjny miasta
– koszt 540 tys. zł
Inwestycja przygotowana do realizacji zakładanej na lata 2007-2008. Projekt zakłada stworzenie systemu kamer umożliwiających obserwację  miejsc publicznych, rejestrację i identyfikację sprawców popełnianych tam przestępstw i wykroczeń.  Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie monitoringu w sposób znaczący poprawia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Rewitalizacja śródmieścia
Renowacja I i II Alei Najświętszej Maryi Panny wraz z przebudową placów Daszyńskiego i Biegańskiego
  - koszt 46, 8 mln zł, zakładane dofinansowanie z RPO – 39,8 mln zł, okres realizacji 2009-2013.
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny dotyczący I i II Alei wraz z placami Daszyńskiego i Biegańskiego. Inwestycja ma zasadnicze znaczenie dla poprawy estetyki miasta, wzmocnienie jego funkcji jako ośrodka pielgrzymkowego przyjmującego rocznie ponad 4 mln ludzi. Doświadczenie z innych miast wskazuje, że odnowione Aleje wygenerują kilkaset nowych miejsc pracy w handlu i usługach.

3.  Inwestycje drogowe
Budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ulicą Srebrną
  - koszt 80,8 mln zł, zakładane dofinansowanie z PO „Infrastruktura i Środowisko”- 67, 5 mln zł. Konieczność budowy wiaduktu bezkolizyjnego skrzyżowania w tym miejscu wskazywało już przyjęte dziesięć lat temu „Studium transportowe”; jest to istotne dla udrożnienia miasta przecięcie dróg krajowych o największym natężeniu ruchu samochodowego. Połączenie z ul. Srebrną pozwoli dodatkowo  wykorzystać pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe terenów w dzielnicy Zawodzie. Zakładany okres realizacji projektu 2007-2010.

4. Inwestycje drogowe
Realizacja „korytarza centralnego” wraz z wyznaczeniem nowego przebiegu  DK-46
  przez miasto. W zakres tego wchodzi: przebudowa ul. Legionów oraz połączenie jej z DK-46 poprzez strefę aktywności gospodarczej oraz nowe połączenie z DK-1 – koszt 35, 2 mln zł, zakładane dofinansowanie z PO „Infrastruktura i Środowisko” - 29,9 mln zł. Drugi projekt uzupełniający to zadanie: „przebudowa ul. Główna i Przejazdowa z realizacją obejścia kościoła św. Barbary” ( koszt 55,5 mln zł, zakładane dofinansowanie 46,7 mln zł). Zakładana realizacja tych inwestycji – 2008-2013. Budowa tego połączenia poprawi warunki tranzytu przez Częstochowę na linii wschód – zachód; zmniejszy uciążliwość tego tranzytu, pozwoli wyprowadzić ruch z zabytkowej ul. św. Barbary; usprawni obsługę komunikacyjną strefy aktywności gospodarczej, w tym tworzonego Częstochowskiego Parku Przemysłowego i podstrefy KSSE.

5. Inwestycje drogowe
Przedłużenie ul. Jana III Sobieskiego do ul. Krakowskiej
– koszt 102, 4 mln zł, zakładane dofinansowanie z RPO ( lub funduszu EOG) 85 mln zł, realizacja w latach 2009-2012. Inwestycja ma zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia ruchu drogowego ze ścisłego centrum miasta. Pozwoli także ożywić zaniedbane obszary miejskie między torami kolejowymi a  DK-1.

6. Miejski transport zbiorowy
Przedłużenie linii tramwajowej, wraz z modernizacją trakcji i zakupem 14 składów
- koszt łączny 125 mln zł; zakładane dofinansowanie z RPO 106 mln zł. Realizacja inwestycji w latach 2008-2013. Projekt zakłada budowę nowej linii obsługującej dzielnicę Błeszno ( według przebiegu konsultowanego z mieszkańcami) oraz wymianę starego taboru tramwajowego.

7. Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego
Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawieniczego „Gaude Mater”
- koszt 70 mln, zakładane dofinansowanie z RPO 59,5 mln zł, okres realizacji 2008-2011. Inwestycja ta jest odpowiedzią na konieczność stworzenia zaplecza dla międzynarodowych imprez kulturalnych (w tym Międzynarodowego Triennale Sacrum w Sztuce, Biennale Miniatury, prezentacjom towarzyszącym MFMS „Gaude Mater”). Analiza zainteresowania turystyką pielgrzymkową świadczy o możliwości, wykorzystania tego obiektu pod ok 40 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów i spotkań. Obiekt bezpośrednio i pośrednio przyczyni się do stworzenia kilkuset miejsc pracy w usługach na rzecz turystów.

8. Rewitalizacja śródmieścia oraz infrastruktura drogowa
Dwa uzupełniające się projekty wpływające na walor otoczenia Sanktuarium Jasnogórskiego: modernizacja Rynku Wieluńskiego i ul. Św. Rocha
– koszt 40 mln zł, zakładane dofinansowanie z RPO 34 mln zł, okres realizacji 2010-2012; oraz przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry – 35 mln, dofinansowanie z RPO 30 mln zł, realizacja w latach 2009-2011.  Inwestycje służą poprawie warunków obsługi 4 mln pielgrzymów przybywających do miasta, tworzą funkcjonalna i estetyczną oprawę Sanktuarium, tworząc  przy tym warunki na powstanie nowych miejsc pracy w handlu i usługach.

9. Ochrona zdrowia
Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego –
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i modernizacja Oddziału Położniczego – koszt 8 mln zł realizacja w latach 2008-2009. Inwestycja niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego

10.  Rewitalizacja obiektów kultury
Budowa i remont budynków Filharmonii Częstochowskiej
– koszt 40 mln zł, dofinansowanie z RPO – 34,2 mln zł, realizacja w latach 2009-2011. Inwestycja tworzy warunki podnoszące jakość obiekty, umożliwiając organizację tu wydarzeń kulturalnych rangi międzynarodowej

Dodatkowo proponowany Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 przyjmuje partycypacje w inwestycjach służących rozwojowi bazy edukacyjnej wyższych uczelni – budowie Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza oraz w modernizacji Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Ważne inwestycje kontynuowane lub rozpoczynane w najbliższym czasie:


instalowanie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż DK-1 ( koszt 37,4 mln zł)
- budowa „północnego korytarza” komunikacyjnego; połączenia ul. Michałowskiego z ul. Makuszyńskiego oraz przedłużenia ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej ( koszt 54,5 mln zł)
- rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich i obiektów w Parku
- kontynuacja programów realizacji budynków mieszkalnych komunalnych i w ramach TBS
- realizacja II etapu modernizacji Stadionu przy Olsztyńskiej, przebudowy Stadionu „Raków”,

Projekty zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są przygotowane pod względem formalnym w stopniu umożliwiającym realizację w określonym terminie. Wykonane analizy potwierdzają ich wartość w odniesieniu do problemów gospodarczych i społecznych miasta.

Autor: admin
Data modyfikacji: 2006-10-11 11:18